Menu Menu
2015-08-22 13.06.10.jpg
2015-08-04 13.45.44.jpg
2015-08-22 12.39.22.jpg
De gemeente voert met het programma cultuureducatie haar rol als culturele makelaar uit: vooral inzetten op het inspireren, aanjagen, ondersteunen, faciliteren en adviseren van scholen en het culturele veld.

Beleidskader

Het toekomstbeeld Cultuur is in oktober 2013 vastgesteld door het College en Raad. Een van de vier pijlers van het toekomstbeeld Cultuur is cultuureducatie. In de Cultuurvisie van de gemeente heeft cultuureducatie een belangrijke plek. Gorinchem wil een stad zijn waar iedereen zich cultureel kan ontwikkelen. Dat begint met kennismaken met kunst en cultuur op jonge leeftijd, op een laagdrempelige manier.

De cultuurcoach

Het initiatief voor deze functie is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012), sinds 2013 bekend als de Brede impuls combinatiefuncties. De ministeries van VWS en OCW werken voor deze subsidieregeling samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en koepelorganisaties in de sport- en cultuursector en het onderwijs.

De cultuurcoach legt vanuit zijn schakelpositie in het netwerk allerlei verbindingen tussen diverse partijen: het onderwijs en culturele partijen/amateurkunstverenigingen, kunstdisciplines, binnen-/buitenschoolse cultuureducatie en tussen professionals. De cultuurcoach stemt haar werk af met de diverse medewerkers op scholen en bij culturele instellingen.


Wat kan de cultuurcoach voor jou betekenen?

 • advies vanuit haar kennis over cultuureducatie en biedt waar nodig hulp bij de uitvoering. De cultuurcoach coacht bijvoorbeeld educatieve aanbieders of lokale amateurkunstverenigingen bij het samenwerken met het onderwijs.
 • ontwikkelt nieuwe producten of diensten, zoals educatief aanbod, leerlijnen of beoordelingsinstrumenten en helpt anderen met (door)ontwikkeling van bestaand aanbod.
 • voert co√∂rdinerende taken uit bijv. organiseren van educatieve activiteiten van anderen, het maken van een planning en neemt daarmee organisatorisch werk uit handen van onderwijs en cultuur.
 • geeft - als ambassadeur van cultuureducatie - inhoudelijk of organisatorisch beleidsadvies aan directies van onderwijs/cultuur of aan beleidsmedewerkers van de gemeente. Volgt hiervoor nauwgezet de ontwikkelingen in cultuureducatie;
 • Een cultuurcoach heeft ook zicht op subsidiemogelijkheden, vraagt subsidie aan of helpt anderen bij het doen van een aanvraag.

Voorbeeld projecten

Een greep uit de projecten waaraan de cultuurcoach een bijdrage heeft geleverd;

 • Culturele Menukaart
 • Muziekimpuls
 • Zomerfestival
 • Talent@Gorcum
 • Koplopers
 • Winterfestijn - bezoek van groep 4 en 5
 • Schoolvoorstellingen


Mark Mieras (wetenschapsjournalist) legt in dit filmpje uit waarom kunsteducatie broodnodig is voor het kinderbrein. Kunst is een essentieel spel om te overleven, en daarom is het belangrijk dat we kunstonderwijs serieus nemen.

2015-08-22 13.13.40.jpg